Disclaimer

Disclaimer van KamerAlmere

KamerAlmere is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamerAlmere, noch van websites die op enigerlei wijze met KamerAlmere zijn verbonden. KamerAlmere is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamerAlmere beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamerAlmere is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamerAlmere worden aangeboden. KamerAlmere garandeert niet dat de op KamerAlmere aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamerAlmere garandeert ook niet dat de op KamerAlmere aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamerAlmere garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamerAlmere hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamerAlmere is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamerAlmere. U vrijwaart KamerAlmere voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamerAlmere.